មិនគិតកម្រៃសេវានៅឆ្នាំទី១

  • ប្រូមូលសិន​ : មិនគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ១០០%នៅឆ្នាំទី១ សម្រាប់ការស្នើសុំប្រើប្រាស់ប័ណ្ណពន្ធវីសា ស្ថាបនា
  • សុពលភាព : រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩
  • ទីតាំង : គ្រប់សាខាធនាគារ ស្ថាបនា ទាំងអស់
  • ទំនាក់ទំនង : +855 (0) 23/81 999 010
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប័ណ្ណពន្ធវីសា ស្ថាបនា សូមចុចទីនេះ