បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ភ្លាម នៅលើ Agoda

ព័ត៌មានអំពីប្រូម៉ូសិន៖
បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ភ្លាម ពីការកក់បន្ទប់ លើគេហទំព័រ www.agoda.com/sathapanabank រាល់ពេលទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា គ្រប់ប្រភេទ។

សុពលភាពប្រូម៉ូសិន៖
ប្រូម៉ូសិនចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែ កុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០២១។

លក្ខខណ្ឌ៖
•    ការផ្តល់ជូននេះប្រើបានសម្រាប់តែការកក់បន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះ (មិនរាប់បញ្ចូល៖ ពន្ធ ថ្លៃសេវាកម្ម   ថ្លៃដើមដំណើរការ ថ្លៃសេវាបន្ថែម និងផ្សេងៗទៀត)
•    ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅតាមតំបន់នានាទូទាំងពិភពលោក
 

Makes Your Life Better