ប្រូម៉ូសិននៅ​ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ​តូ​តា​ល់​

ព័ត៌មានពីប្រូម៉ូសិន៖ ការបញ្ចុះតម្លៃ ២ដុល្លារអាមេរិក ភ្លាមៗពីការចាក់ប្រេងនៅ​ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ​តូ​តា​ល់​ រាល់ពេលទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Contactless ចាប់ពី ២០ដុល្លារអាមេរិក ឡើងទៅ ឬក្នុងវិក្កយបត្រតែមួយ។

សុពលភាពប្រូម៉ូសិន៖ ប្រូម៉ូសិនចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក។

លក្ខខណ្ឌ៖
•    ទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ចាប់ពី ២០ ដុល្លារអាមេរិក ឡើងទៅ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២ដុល្លារអាមេរិក;
•    ប្រូម៉ូសិននេះប្រើបានសម្រាប់តែសាខាស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ​តូ​តា​ល់ចំនួន ៤៥ ទីតាំង ប៉ុណ្ណោះ (ស្វែងរកទីតាំង);
•    ការបញ្ចុះតម្លៃផ្តល់ជូនក្នុងចំនួនបរិមាណបានកំណត់ ឬសម្រាប់តែអ្នកដំបូងប៉ុណ្ណោះ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក;
•    ក្រុមហ៊ុន VISA និង ​ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ​តូ​តា​ល់​ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ និងបញ្ឈប់ប្រូម៉ូសិនដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

Makes Your Life Better