ប្រម៉ូសិន​ប័ណ្ណ​វីសា ស្ថាបនា នៅផ្សារថៃ ហួត

ប្រម៉ូសិន ៖​ ទទួល​បាន​ប័ណ្ណ​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​មាន​តម្លៃ​ស្មើ​នឹង ៣ ដុល្លាអាមេរិក រាល់​ការ​ទូទាត់​ជា​មួយ​ប័ណ្ណ​វីសា Contactless ដែល​មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី ២០ ដុល្លាអាមេរិក ឡើង​ទៅ​ក្នុង​មួយ​វិក្កយបត្រ។

សុពលភាព ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ឬរហូតដល់អស់ស្តុក។

*លក្ខខណ្ឌ

១.    នៅ​ពេល​ទួទាត់​ជា​មួយ​ប័ណ្ណវីសា Contactless ដែល​មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី ២០ ដុល្លាអាមេរិក ឡើង​ទៅ​នៅ​ក្នុង​មួយ​វិក្កយបត្រ នឹង​ទទួល​បាន​ប័ណ្ណ​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​មាន​តម្លៃ​ស្មើ​នឹង ៣ ដុល្លាអាមេរិក។
២.    ប្រូម៉ូសិននេះអនុវត្តបាន សម្រាប់ការទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណវីសា  Contactless តែប៉ុណ្ណោះ។
៣.    ប័ណ្ណទឹកប្រាក់អនុវត្តបាន សម្រាប់ការទិញទំនេញលើកក្រោយជាមួយការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសា Contactless តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។
៤.    ប័ណ្ណទឹកប្រាក់អាចប្រើជាប្រភេទប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ទៅ​លើ​ទំនិញ​ដែល​មាន​តម្លៃ​លើស​នៃ​ប័ណ្ណ​ទឹក​ប្រាក់ ចំពោះ​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​នៅ​សល់​ត្រូវ​ទូទាត់​ជា​មួយ​ប័ណ្ណវីសា Contactless។
៥.    ប័ណ្ណទឹកប្រាក់នេះ មិនអាចប្ដូរយកជាសាច់ប្រាក់បានឡើយ។
៦.    ប័ណ្ណទឹកប្រាក់នេះផ្តល់ជូនមានកំណត់ ដោយផ្តោតលើគោលការណ៍ “មកមុន ទទួលបានមុន” រហូត​ដល់​អស់​ពី​ស្តុក​។
៧.    ក្រុមហ៊ុន Visa និង ផ្សាទំនើប ថៃ ហួត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឬ​បញ្ចប់​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជូន​ដំណឹង​ទុក​មុន។