ប្រម៉ូសិន​ប័ណ្ណ​វីសា ស្ថាបនា ជាមួយ NHAM24

ប្រម៉ូសិន ៖ ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ ១ ដុល្លារ​​អាមេរិក ភ្លាមៗ​រាល់​ការ​ចំណាយ​ចាប់​ពី ៨ ដុល្លារ​អាមេរិក ជា​មួយ​ប័ណ្ណ​វីសា ស្ថាបនា និង​ដាក់​ប័ណ្ណ​វីសា​ជា​ជម្រើស​អាទិភាព។

សុពលភាព ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ឬរហូតដល់អស់ស្តុក។

*លក្ខខណ្ឌ

  1. ការ​ផ្តល់​ជូន​នេះ​គឺ​សម្រាប់​តែ​អតិថិជន​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ និង​ប្រើ​ប័ណ្ណ​វីសា​ជា​ជម្រើស​អាទិភាព​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ NHAM24 ព្រម​ទាំង​ការ​ចំណាយ​ចាប់​ពី ៨ ដុល្លារ​អាមេរិក​ ឡើងទៅ​ រាល់​ការ​បញ្ជា​ទិញ​ម្តងៗ​។
  2. ការចំណាយចាប់បី ៨ ដុល្លារអាមេរិក មិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃអាករ និងសេវាដឹកជញ្ជូន។
  3. ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិរាល់ការបញ្ជាទិញ។
  4. កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃនេះ ផ្តល់ជូនសម្រាប់ការបញ្ជាទិញចំនួន ៣០.០០០ ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ។
  5. ក្រុមហ៊ុន Visa និង NHAM24 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឬ​បញ្ចប់​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជូន​ដំណឹង​ទុក​មុន។