ប្រម៉ូសិន​ប័ណ្ណ​វីសា ស្ថាបនា នៅផ្សារគ្លូប៊ល ហៅស៍

ប្រម៉ូសិន ៖​ ទទួល​បាន​ប័ណ្ណ​ទឹក​ប្រាក់​រហូត​ដល់ ១០ ដុល្លាអាមេរិក នៅ​ពេល​ដែល​អតិថិជន​ទូ​ទាត់​ជា​មួយ​ប័ណ្ណ​វីសា តាម​រយៈ​បច្ចេកវិទ្យា Contactless រាល់​ការ​ចំណាយ ១០ ដុល្លាអាមេរិក ក្នុង​ប័ណ្ណ​លក់​តែ​មួយ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ប័ណ្ណ​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​មាន​ទឹក​ប្រាក់​ចំនួន ១ ដុល្លាអាមេរិក។

សុពលភាព ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ឬរហូតដល់អស់ស្តុក។

*លក្ខខណ្ឌ

១.    ទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា Contactless រាល់ការចំណាយ ១០ ដុល្លាអាមេរិក ក្នុងមួយវិក្កយបត្រ នឹង​ទទួល​បាន​ប័ណ្ណ​ទឹក​ប្រាក់​ស្មើ​នឹង ១ ដុល្លាអាមេរិក។
២.    កំណត់ចំនួនប័ណ្ណទឹកប្រាក់ទទួលបានត្រឹម ១០​ប័ណ្ណ (១០ ដុល្លាអាមេរិក) សម្រាប់វិក្កយបត្រមួយ និង​កំណត់​ការ​ទទួល​​យក​​ប័ណ្ណ​ទឹក​ប្រាក់​ចំនូន ១០ ក្នុងមួយថ្ងៃ សម្រាប់​អតិថិជនម្នាក់ ទោះ​មាន​ការ​ស្នើ​សុំ​ជា​មួយ​វិក្កយបត្រ​ផ្សេង​ក៏​ដោយ​។
៣.    ប្រូម៉ូសិន​នេះ​អនុវត្ត​បាន សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​ដោយ​ប្រើ​ប័ណ្ណវីសា  Contactless តែ​ប៉ុណ្ណោះ។
៤.    ប័ណ្ណ​ទឹក​ប្រាក់​អនុវត្ត​បាន សម្រាប់ការទិញទំនេញលើកក្រោយជាមួយការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសា Contactless តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។
៥.    ប័ណ្ណទឹកប្រាក់អាចប្រើជាប្រភេទប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ទៅ​លើ​ទំនិញ​ដែល​មាន​តម្លៃ​លើស​នៃ​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់ ចំពោះ​ទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ត្រូវទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា Contactless។
៦.    ប័ណ្ណទឹកប្រាក់មានសុពលភាពដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។
៧.    ប័ណ្ណទឹកប្រាក់នេះ មិនអាចប្តួរយកជាសាច់ប្រាក់បានឡើយ។
៨.    ប័ណ្ណទឹកប្រាក់នេះផ្តល់ជូនមានកំណត់ ដោយផ្តោតលើគោលការណ៍ “មកមុន ទទួលបានមុន” រហូត​ដល់​អស់​ពី​ស្តុក​។
៩.    ក្រុមហ៊ុន Visa និង ផ្សាទំនើប គ្លូប៊ល ហៅស៍ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឬ​បញ្ចប់​ប្រូម៉ូសិន​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជូនដំណឹងទុកមុន។