ស្នើសុំ ឥណទានគេហដ្ឋាន ឆ្លាតវៃ និង ភាពជាដៃគូ ឥឡូវនេះ

កំពុងស្វែងរកគេហដ្ឋានថ្មីមែនដែរឬទេ? ធនាគារស្ថាបនាផ្តល់កញ្ចប់កម្ចីគេហដ្ឋានពិសេស៣ ក្នុងពេលតែមួយ។ កម្ចីអាចបានរហូតដល់៨៥% នៃតម្លៃផ្ទះ និងរយៈពេលអាចដល់២៥ឆ្នាំ។

សូមអរគុណ!