លេខគណនី ពិសេស

លោកអ្នកអាចទទួលបានលេខគណនីធនាគារបានតាមជម្រើសរបស់លោកអ្នក តាមរយ:លេខគណនីពិសេស។ ជ្រើសរើសលេខពិសេសសម្រាប់លោកអ្នក ឬ មនុស្សជាទីស្រឡាញ់។
លក្ខណៈពិសេស

ប្រភេទលេខគណនី ពិសេស

ការពិពណ៌នា

លេខគណនីគំរូ

A++

លេខស្ទួនបួនខ្ទង់

៨៨៨៨៨៨៨៨

A+

លេខស្ទួនបីខ្ទង់និងលេខរៀងគ្នា

XX៥៥៥៦៦៦

A

លេខខ្ទង់ទ្វេនិងគូ

៨៧៦៥៤៣២១

B+

លេខដែលអ្នកចូលចិត្ត

១៦៨XX១៦៨

B

រាលលេខដែលជ្រើសរើសដោយលោកអ្នក (មិនរាប់បញ្ចូល A ++; A +; A; B +) 

អត្ថប្រយោជន៍
•    បទពិសោធន៍និងឯកសិទ្ធិដ៏ល្អបំផុត
•    លេខគណនីអាចរើសបានតាមតម្រូវការ
•    អាចជ្រើសរើសលេខបាននៅតាមបញ្ជរ រឺតាម Mobile Banking

របៀបបើកគណនី
-    សូមមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ ០២៣/០៨១ ៩៩៩ ០១០។
-    សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីអាសយដ្ឋានសាខារបស់ធនាគារសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://www.sathapana.com.kh/km/locations/
-    ឬបំពេញសំណុំបែបបទសំណួរតាមអិនធើណេតដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រយើងខ្ញុំ