សេវាផ្ទេរប្រាក់

ជាមួយសេវាផ្ទេរប្រាក់ដ៏មានទំនុកចិត្តរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា អតិថិជនទាំងអស់ អាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ដោយទំនុកចិត្ត និង ឆាប់រហ័សជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណជាច្រើនប្រភេទ និងអាចទទួលប្រាក់នៅទូទាំងប្រទេស និងពិភពលោក។ សេវាផ្ទេរប្រាក់នេះមាននៅគ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេស ជាមួយការផ្តល់នូវអត្រាប្រកួតប្រជែង។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា

ប្រភេទប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់បាតថៃ

ដាក់ប្រាក់

០,០៥%

អប្បបរមា ១ ដុល្លារអាមេរិក

០,១០%

អប្បបរមា ៤.០០០ រៀល

០,១០%

អប្បបរមា ៣០ បាត

ដកប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី

០,០៥%

អប្បបរមា ១ ដុល្លារអាមេរិក

០,១០%

អប្បបរមា ៤.០០០ រៀល

០,១០%

អប្បបរមា ៤០ បាត

ករណីដែលមិនត្រូវបានគិតកម្រៃសេវា

សម្រាប់ប្រតិបត្តិការខាងលើ

 
  • មូលប្បទានប័ត្រដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរួមមាន ការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់រវាងសាខា។
  • ផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខារវាងសាខាទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅសាខាខេត្តកណ្តាល(ក្រុងតាខ្មៅ)។
  • ផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខារវាងសាខាដែលមាននៅក្នុងទីរួមខេត្តតែមួយ ឬ នៅក្នុងខេត្តតែមួយ។
 

ការផ្ទេរពីគណនីទៅសាច់ប្រាក់ ឬ ពីសាច់ប្រាក់ទៅសាច់ប្រាក់

០,១0% អប្បបរមា ១ ដុល្លារអាមេរិក

០,១០% អប្បបរមា ៤.០០០ រៀល

០,១០% អប្បបរមា ៣០ បាត

 

កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ

ប្រភេទប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

                                                                                                  ផ្ទេរប្រាក់ចេញ

កម្រៃសេវា

០,១០ %​ ថ្លៃអប្បបរមា ២ ដុល្លារ

០,១០ %​ ថ្លៃអប្បបរមា ៨,០០០ រៀល

ប្រភេទប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

ផ្ទេរប្រាក់ចូល

កម្រៃសេវា

គ្មានកម្រៃសេវា

សេវា FAST  (ផ្ទេរចូល)
ទទួលបានការផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកជាមួយនឹងធនាគារ ស្ថាបនា តាមរយៈ FAST ដែលមានសុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលក្នុងប្រទេស

ប្រភេទប្រាក់

កម្រៃសេវា

 

អត្រា

 

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

០,០៥% ថ្លៃអប្បបរមា ៥ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃអប្បបរមា​ ២០.០០០ រៀល

យ៉េនជប៉ុន

០,១០% ថ្លៃអប្បបរមា ១.០០០ យ៉េន

ថ្លៃអប្បបរមា​ ៤០.០០០ រៀល

បាតថៃ

០,១០% ថ្លៃអប្បបរមា ៤០០ បាត ឬ សមមូលនឹងអត្រាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក​ ឬ ប្រាក់រៀល

ថ្លៃអប្បបរមា​ ៤០.០០០ រៀល

 

សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

ប្រភេប្រាក់

កម្រៃសេវា

 

អត្រា

SHA

OURS

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

០,១៥% ថ្លៃអប្បបរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃអប្បបរមា​៤០.០០០ រៀល

១៥ ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

៦០.០០០ រៀល

៤៥ ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

១៨០.០០០ រៀល

យ៉េនជប៉ុន

០,២០% ថ្លៃអប្បបរមា ២.៥០០ យ៉េន

សមមូល

N/A

N/A

៣.០០០ យ៉េន

សមមូល

បាតថៃ

០,២០% ថ្លៃអប្បបរមា ៥០០ បាត ឬ សមមូលទៅនឹងអត្រាដុល្លារអាមេរិក / រៀល

សមមូល

៦០០ បាត ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

សមមូល

១.១០០ បាត ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

សមមូល

ការផ្ទេរប្រាក់ជាអន្តរជាតិ

សេចក្តីណែនាំពីការផ្ទេរប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក​ ពីប្រទេសផ្សេងៗ | សូមចុចទីនេះ

យ៉េនជប៉ុន

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណយ៉េនជប៉ុន | សូមចុចទីនេះ

បាតថៃ

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណបាតថៃ | សូមចុចទីនេះ

អឺរ៉ូ ផោន អូស្ត្រាលី សិង្ហបុរីនិងហុងកុងតាមរយះVISA B2B

ការទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរួបិយបណ្ណ័អឺរ៉ូ ផោន អូស្ត្រាលី សិង្ហបុរីនិងហុងកុងតាមរយះVISA B2B | សូមចុចទីនេះ