ប្រូម៉ូសិនជាមួយ Agoda

អតិថិជន ស្ថាបនា ទាំងអស់នឹងរីករាយ ក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមរហូតដល់ទៅ ៨% នៅពេលដែលកក់កន្លែងស្នាក់នៅតាម Agoda នៅលើគេហទំព័រ៖ URLs: www.agoda.com/visakh ។
សុពលភាពរបស់ប្រូម៉ូសិន ៖

រយៈពេលកក់

រយៈពេលស្នាក់នៅ

គោលដៅ

 ថ្ងៃនេះ – ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

ថ្ងៃនេះ – ថ្ងៃទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៦

ទូទាំងពិភពលោក

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ៖

  • ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូន ចំពោះការកក់កន្លែងស្នាក់នៅតាមទីតាំងមួយចំនួនដែលបានកំណត់ និងសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ជាមុនតាមរយៈគេហទំព័រ: www.agoda.com/visakh
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះគឺអនុវត្តចំពោះតែថ្លៃបន្ទប់សណ្ឋាគារប៉ុណ្ណោះដោយមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃពន្ធក្នុងស្រុក កម្រៃសេវាកម្ម និងការគិតថ្លៃបន្ថែមផ្សេងទៀតនោះទេ។
  • ការផ្តល់ជូនអាចអនុវត្តបានចំពោះ បន្ទប់ស្នាក់នៅដែលបានជ្រើសរើសទូទាត់ជាមុន និងមានពាក្យ " Promotion Eligible " ជាផ្លាកសញ្ញានៅលើទំព័រស្វែងរករបស់សណ្ឋាគារ។ ការបញ្ចុះតម្លៃនឹងបង្ហាញនៅលើសេចក្តីសង្ខេបនៃការកក់នៅជំហាន "Your Payment Details" នៅពេលដែលម្ចាស់ប័ណ្ណបានបញ្ចូលលេខប័ណ្ណវីសាដែលមានសុពលភាព។ ការបញ្ចុះតម្លៃនឹងបង្ហាញមុន ពន្ធ និងកម្រៃសេវាផ្សេងទៀត និង ត្រូវអនុវត្តមុនតម្លៃចុងក្រោយនៃការកក់បន្ទប់ការទូទាត់ថ្លៃបន្ទប់ដោយផ្ទាល់ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការផ្តល់ជូននេះទេ។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃ មិនអាចប្តូរយកជាសាច់ប្រាក់ ឬផលិតផលផ្សេងៗ មិនអាចផ្ទេរឱ្យអ្នកផ្សេង មិនអាចបូករួមបញ្ចូលគ្នា  មិនអាចបូកបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិន រង្វាន់ កម្មវិធីពិសេស និងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងៗទៀត (លើកលែងមានការបញ្ជាក់ពិសេស)។
  • គុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួម របស់ម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវបានចងដោយខ និងលក្ខខណ្ឌ របស់ Agoda និង Visa។ ករណីមានជម្លោះណាមួយកើតមានឡើង នោះការសម្រេចចិត្តរបស់ Agoda.com ត្រូវចាត់ទុកថាការសម្រចចិត្តផ្លូវការចុងក្រោយ។
  • VISA ឬ Agoda មានសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌបានគ្រប់ពេលវេលា។
  • ប្រូម៉ូសិននេះ គឺឯករាជ្យ ជាការផ្ដល់ជូនផ្សេងពី Visa និងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយការផ្ដល់ជូន ឬការរៀបចំណាមួយរវាង Visa និងម្ចាស់កាត (ឧបករណ៍ទូទាត់ ។ល។) និងមិនមែនជាឆន្ទានុសិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ Visa នោះឡើយ។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ មានសុពលភាពចំពោះប័ណ្ណដែលចេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។