ទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ ៥% ជាមួយប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា

អតិថិជនស្ថាបនាជាទីគោរព!

រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ ៥% ឬរហូតដល់៥ដុល្លារ លើការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណលើកដំបូង ជាមួយប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា!

ការផ្ដល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទីនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣

លក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូន៖

  1. អតិថិជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ៩០ថ្ងៃ នឹងទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ ៥% ដែលត្រូវបានកំណត់ត្រឹម ៥ ដុល្លារ។
  2. អតិថិជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ៩១ ថ្ងៃទៅ ១៨០ថ្ងៃ នឹងទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ ៥% ដែលត្រូវបានកំណត់ត្រឹម ៣ ដុល្លារ។
  3. រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីម្ចាស់ប័ណ្ណនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី ៦ នៃខែបន្ទាប់។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈលេខ ០២៣ ៩៩៩ ០១០ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០

** លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត