សេវាផ្ទេរប្រាក់

ជាមួយសេវាផ្ទេរប្រាក់ដ៏មានទំនុកចិត្តរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា អតិថិជនទាំងអស់ អាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ដោយទំនុកចិត្ត និង ឆាប់រហ័សជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណជាច្រើនប្រភេទ និងអាចទទួលប្រាក់នៅទូទាំងប្រទេស និងពិភពលោក។ សេវាផ្ទេរប្រាក់នេះមាននៅគ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេស ជាមួយការផ្តល់នូវអត្រាប្រកួតប្រជែង។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុកតាមរយៈប្រព័ន្ធបាគង

ឥឡូវនេះ អតិថិជន ធនាគារ ស្ថាបនា អាចធ្វើការទទួលប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី ធនាគារ ស្ថាបនា និងគណនីធនាគារក្នុងស្រុកដែលជាសមាជិកប្រព័ន្ធបាគង។

I.    លក្ខណៈពិសេស និង អត្ថប្រយោជន៍

 •     ប្រើប្រាស់តាមរយៈសេវា ស្ថាបនាម៉ូបាល ឬ សេវាអាយប៊ែងឃីង ២៤/៧ គ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែង
 •     អាចធ្វើប្រតិបត្តិបានរហូតដល់ ៥០,០០០ ដុល្លារ ឬ ២០០លានរៀល ក្នុងមួយថ្ងៃ
 •     ទទួលបានប្រាក់ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ញើរ
 •     កម្រៃសេវាប្រតិបត្តិការទាបជាងគេ

II.    ការកំណត់ទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា
        ក. ទំហំប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការផ្ទេរ

ទំហំប្រតិបត្តិការក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ និងមួយថ្ងៃ

ប្រាក់ដុល្លារ

ប្រាក់រៀល

ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី ធនាគារផ្សេងទៀត ទៅ គណនី ធនាគារ ស្ថាបនា

មិនកំណត់

មិនកំណត់

ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី ធនាគារ ស្ថាបនា ទៅ គណនីធនាគារផ្សេងទៀត

៥0,000ដុល្លារ

២00លានរៀល

         ខ. កម្រៃសេវា

ទំហំប្រតិបត្តិការ

កម្រៃសេវា

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារ

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារ

~ ≤ ៤,000,000

~ ≤ ១000

២,000 

0.៥0

៤,000,000 < ~ ≤ ២0,000,000

១,000 < ~ ≤ ៥,000

៦,000

១.៥0

២0,000,000 < ~ ≤ ៤0,000,000

៥,000 < ~ ≤ ១0,000

១0,000

២.៥0

៤0,000,000 < ~ ≤ ១00,000,000

១0,000 < ~ ≤ ២៥,000

១២,000

៣.00

១00,000,000 < ~ ≤ ២00,000,000

២៥,000 < ~ ≤ ៥0,000

១៥,000

៣.៧៥

III.    របៀបផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគារក្នុងស្រុកតាមរយៈស្ថាបនាម៉ូបាល

 • បើកកម្មវិធី ស្ថាបនា ម៉ូបាល
 • ជ្រើសរើស ផ្ទេរប្រាក់ → ទៅធនាគារក្នុងស្រុកតាមប្រព័ន្ធបាគង
 • បំពេញព័ត៌មានគណនីអ្នកផ្ញើរ និងអ្នកទទួល
 • បញ្ជូលចំនួនទឹកប្រាក់ និងបញ្ជាក់ការផ្ទេរ
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានផ្ទេរ និងបញ្ជូលពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ ធនាគារដៃគូរ ឬ លេខទូរស័ព្ទតាមរយៈប្រព័ន្ធ Retail Pay
រីករាយជាមួយការផ្ទេរប្រាក់ ទទួលបានភ្លាមៗៗ រវាងធនាគារក្នុងស្រុកដែលជាសមាជិកប្រព័ន្ធ Retail Pay។ ឥឡូវនេះអតិថិជន ធនាគារ ស្ថាបនាអាចផ្ញើប្រាក់ទៅគណនីធនាគារដៃគូរ ឬ លេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល បានទាំងប្រាក់ដុល្លានិងប្រាក់រៀលយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈ ស្ថាបនា ម៉ូបាលគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែង។ សម្រាប់អ្នកទទួលដែលមិនមានគណនីស្ថាបនា (អ្នកទទួល) អាចមកដកប្រាក់នៅតាមបណ្តាលសាខា ធនាគារ ស្ថាបនាដែលនៅជិតលោកអ្នក។

Feature

Description

តាមរយៈ

•    សាខា ធនាគារ ស្ថាបនា
•    ស្ថាបនា ម៉ូបាល
•    សេវាអាយប៊ែងឃីង

ប្រភេទប្រតិបត្តិការផ្ទេរ

•    ផ្ទេរពីគណនីស្ថាបនា ទៅគណនីធនាគារផ្សេងទៀត (សមាជិកRetail pay)
•    ផ្ទេរពីគណនីស្ថាបនា ទៅលេខទូរស័ព្ទ

ប្រតិបត្តិការសរុបប្រចាំថ្ងៃ

ឥតដែនកំណត់

ចំនួនប្រតិបត្តិការ

ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីធនាគារ

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ

រហូតដល់ ២00.000.000 រៀល ឬ ៥0.000,00 ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ ៤.000.000 រៀល ឬ ១.000,00 ដុល្លារអាមេរិក

Service Fee Charge

ចំនួនទឹកប្រាក់

កម្រៃសេវា 

 

≤ ៤.000.000រៀល ឬ ≤ ១.000 ដុល្លារអាមេរិក

៣.000 រៀល ឬ 0,៧៦ ដុល្លារអាមេរិក

> ៤.000.000រៀល < ~ ≤ ២0.000.000រៀល ឬ
> ១.000ដុល្លារអាមេរិក < ~ ≤ ៥.000ដុល្លារអាមេរិក

 ៦.000 រៀល ឬ ១,៥១ ដុល្លារអាមេរិក

> ២0.000.000រៀល < ~ ≤ ៤0.000.000រៀល ឬ
> ៥.000ដុល្លារអាមេរិក < ~ ≤ ១0.000ដុល្លារអាមេរិក

 ៩.000រៀល ឬ ២,៣១ ដុល្លារអាមេរិក

>៤0.000.000រៀល < ~ ≤ ១00.000.000រៀល ឬ
>១0.000ដុល្លារអាមេរិក < ~ ≤ ២៥.000ដុល្លារអាមេរិក

១២.000 រៀល ឬ ៣,០៦ ដុល្លារអាមេរិក

>១00.000.000រៀល < ~ ≤ ២00.000.000រៀល ឬ
>២៥.000ដុល្លារអាមេរិក < ~ ≤ ៥0.000ដុល្លារអាមេរិក

១៥.000 រៀល ឬ ៣,៨១ ដុល្លារអាមេរិក

អ្នកបង់កម្រៃសេវា

កម្រៃសេវា គឺកម្រៃសេវាជាកាត្វកិច្ចអ្នកផ្ញើ

ដកប្រាក់តាមលេខកូដ
 (ផ្ទេរទៅលេខទូរស័ព្ទ)

 

•    ដកប្រាក់តាមរយះលេខកូដនៅតាមសាខារបស់ធនាគារស្ថាបនា
•    តាមរយះបណ្តាយសាខារបស់ធនាគារផ្សេង (សមាជិកRetail pay)
•    ឥតគិតថ្លៃ

សមាជិក រីថែលផេ

ធនាគារ ស្ថាបនា ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ធនាគារ អេស៊ីលីដា ធនាគារ វឌ្ឍន: ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ធនាគារ ស៊ិនហាន ធនាគារ គូកមីនកម្ពុជា គ្រិះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ធនាគារ ព្រីនស៍ ធនាគារកម្ពុជាសាធារណ:

របៀបផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគារតាមប្រព័ន្ធ  Retail Pay

១. ចុច Retail Pay
២. បញ្ចូលលេខសម្ងាត់
៣. ចុចTo Account
៤. ជ្រើសរើសលេខគណនី
៥. ជ្រើសរើសធនាគារដែលជាសមាជិក Retail Pay
៦. បញ្ចូលលេខគណនីធនាគារដែលបានជ្រើសរើស
៧. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
៨. ជ្រើសរើសគណនី (KHR/USD)
៩. ចុចពាក្យ Transfer
១០. ចុចពាក្យ Next

កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា

ប្រភេទប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់បាតថៃ

ដាក់ប្រាក់

០,០៥%

អប្បបរមា ១ ដុល្លារអាមេរិក

០,១០%

អប្បបរមា ៤.០០០ រៀល

០,១០%

អប្បបរមា ៣០ បាត

ដកប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី

០,០៥%

អប្បបរមា ១ ដុល្លារអាមេរិក

០,១០%

អប្បបរមា ៤.០០០ រៀល

០,១០%

អប្បបរមា ៤០ បាត

ករណីដែលមិនត្រូវបានគិតកម្រៃសេវា

សម្រាប់ប្រតិបត្តិការខាងលើ

 
 • មូលប្បទានប័ត្រដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរួមមាន ការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់រវាងសាខា។
 • ផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខារវាងសាខាទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅសាខាខេត្តកណ្តាល(ក្រុងតាខ្មៅ)។
 • ផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខារវាងសាខាដែលមាននៅក្នុងទីរួមខេត្តតែមួយ ឬ នៅក្នុងខេត្តតែមួយ។
 

ការផ្ទេរពីគណនីទៅសាច់ប្រាក់ ឬ ពីសាច់ប្រាក់ទៅសាច់ប្រាក់

០,១0% អប្បបរមា ១ ដុល្លារអាមេរិក

០,១០% អប្បបរមា ៤.០០០ រៀល

០,១០% អប្បបរមា ៣០ បាត

 

កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ

ប្រភេទប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

                                                                                                  ផ្ទេរប្រាក់ចេញ

កម្រៃសេវា

០,១០ %​ ថ្លៃអប្បបរមា ២ ដុល្លារ

០,១០ %​ ថ្លៃអប្បបរមា ៨,០០០ រៀល

ប្រភេទប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

                                                                                                  ផ្ទេរប្រាក់ចូល

កម្រៃសេវា

​​​             គ្មានកម្រៃសេវា

សេវាទូទាត់រហ័ស

សេវាទូទាត់រហ័ស រួមមានសេវាផ្ទេរប្រាក់ និងទូទាត់ជាប្រាក់រៀលនៅតាមស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសមាជិកដែលអាចឱ្យអតិថិជនទទួលប្រាក់បានភ្លាមៗ។ ជាមួយសេវាទូទាត់រហ័ស អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ ឬ ទូទាត់ផ្សេងៗបានឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល។

ការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិក

ពិពណ៌នា

ប្រតិបត្តិការតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម

ដកប្រាក់ 

ផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ

ស្នើរសុំរបាយការណ៍សង្ខេប

ប្តូរលេខសម្ងាត់

ពិនិត្យមើលសមតុល្យគណនី

ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាសមាជិក 

ធនាគារពាណិជ្ជ៖ ធនាគារ ស្ថាបនា- អេស៊ីលីដា- ABA - វឌ្ឍនៈអាស៊ី- បាងកក- វិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ចិន -ប៊ូយ៉ុងខ្មែរ -កសិកនផាប់ប្ល៊ីក -ប្រេដប៊ែង- កម្ពុជាអាស៊ី- ធនាគារ អេអិនហ្សិត រ៉ូយ៉ាល់- មេគង្គ -ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា -កម្ពុជាសាធារណៈ -កម្ពុជាពាណិជ្ជ -កាណាឌីយ៉ា- កាថេយូណៃធីត- ស៊ីអាយអិមប៊ី -ពាណិជ្ជទីមួយ -ហុងលីអុង- អាយស៊ីប៊ីស៊ី -គូកមីន  -មេឃប៊ែង -មេហ្គាអិនធើណេសិនណលខមមើសលប៊ែង -ហ្វីលីព- ភ្នំពេញពាណិជ្ជ -  អអេចប៊ីឥណ្ដូឆៃណា- សាខមប៊ែង -តៃវ៉ាន់ខូអបភើរេធីវ -សហពាណិជ្ជ- វឌ្ឍនៈ កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម 

 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ៖ ហត្ថាកសិករ- ប្រាសាក់ - អេ អឹម ខេ - អម្រឹត - ក្រេឌីត -អិលអូអិលស៊ី - ដាប់ប៊ែលយូប៊ីហ្វាយនែន 

រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការ

ប្រាក់រៀល

ការកំណត់ចំនួនប្រតិបត្តិការ

កំណត់តាមភាគីទទួល

ការកំណត់ប្រចាំថ្ងៃ

កំណត់តាមធនាគារសមី

ប្រភេទប័ណ្ណដែលអាចប្រតិបត្តិការបាន

ប័ណ្ណអេធីអឹម និងប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា ឬ ប័ណ្ណឥណទានវីសា

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ

កម្រៃសេវា

ដកប្រាក់              

១៨០០ រៀល  

ពិនិត្យមើលសមតុល្យគណនី  

៥០០ រៀល

ស្នើរសុំរបាយការណ៍សង្ខេប

ប្តូរលេខសម្ងាត់

ការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ និងកម្រៃសេវា

បរិមាណជាប្រាក់រៀល

កម្រៃសេវា

≤ ៤,០០០,០០០ រៀល                           

៤០០០ រៀល         

≤ ២០,០០០,០០០ រៀល

៨០០០ រៀល  

≤ ៤០,០០០,០០០ រៀល 

១២០០០ រៀល  

សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលក្នុងប្រទេស

ប្រភេទប្រាក់

កម្រៃសេវា

 

អត្រា

 

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

០,០៥% ថ្លៃអប្បបរមា ៥ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃអប្បបរមា​ ២០.០០០ រៀល

យ៉េនជប៉ុន

០,១០% ថ្លៃអប្បបរមា ១.០០០ យ៉េន

ថ្លៃអប្បបរមា​ ៤០.០០០ រៀល

បាតថៃ

០,១០% ថ្លៃអប្បបរមា ៤០០ បាត ឬ សមមូលនឹងអត្រាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក​ ឬ ប្រាក់រៀល

ថ្លៃអប្បបរមា​ ៤០.០០០ រៀល

 

សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

ប្រភេប្រាក់

កម្រៃសេវា

 

អត្រា

SHA

OURS

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

០,១៥% ថ្លៃអប្បបរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃអប្បបរមា​៤០.០០០ រៀល

១៥ ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

៦០.០០០ រៀល

៤៥ ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

១៨០.០០០ រៀល

យ៉េនជប៉ុន

០,២០% ថ្លៃអប្បបរមា ២.៥០០ យ៉េន

សមមូល

N/A

N/A

៣.០០០ យ៉េន

សមមូល

បាតថៃ

០,២០% ថ្លៃអប្បបរមា ៥០០ បាត ឬ សមមូលទៅនឹងអត្រាដុល្លារអាមេរិក / រៀល

សមមូល

៦០០ បាត ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

សមមូល

១.១០០ បាត ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

សមមូល

ការផ្ទេរប្រាក់ជាអន្តរជាតិ

សេចក្តីណែនាំពីការផ្ទេរប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក​ ពីប្រទេសផ្សេងៗ | សូមចុចទីនេះ 

យ៉េនជប៉ុន

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណយ៉េនជប៉ុន | សូមចុចទីនេះ 

បាតថៃ

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណបាតថៃ | សូមចុចទីនេះ 

អឺរ៉ូ ផោន អូស្ត្រាលី សិង្ហបុរីនិងហុងកុងតាមរយះVISA B2B

ការទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរួបិយបណ្ណ័អឺរ៉ូ ផោន អូស្ត្រាលី សិង្ហបុរីនិងហុងកុងតាមរយះVISA B2B | សូមចុចទីនេះ