ឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ជាច្រើនលានរៀល រៀងរាល់សប្ដាហ៍! រៀងរាល់ខែ!

អស្ចារ្យទៀតហើយ! បង់កម្ចីក៏ឈ្នះ! ផ្ទេរប្រាក់ក៏ឈ្នះ! រង្វាន់ទឹកប្រាក់ជាច្រើនលានរៀល រៀងរាល់សប្ដាហ៍! រៀងរាល់ខែ!

កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារ វីង

  • ប្រម៉ូសិន៖ អតិថិជន​ធនាគារ ស្ថាបនា ដែល​បង់​ប្រាក់​កម្ចី​តាម​រយៈ​ភ្នាក់​ងារ វីង នឹង​មាន​ឱកាស​ឈ្នះ​ទឹក​ប្រាក់ ២លានរៀល រៀង​រាល់​សប្តាហ៍ និង​៨លានរៀល រៀង​រាល់​ខែ។
  • សុពលភាព៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

ផ្ទេប្រាក់ ទៅមក រវាង Sathapana Mobile និង Wing App

  • ប្រម៉ូសិន៖ អតិថិជន​ផ្ទេរប្រាក់ ទៅមក រវាង Sathapana Mobile និង Wing App នឹង​មាន​ឱកាស​ឈ្នះ​ទឹក​ប្រាក់ ២លានរៀល ជា​រៀង​រាល់​សប្តាហ៍។
  • សុពលភាព៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។
  • ទំនាក់ទំនង៖ +855 (0) 23/81 999 010
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Sathapana Mobile