កម្មវិធី “បង់ពន្ធ បានប្រាក់”

កម្មវិធីផ្តល់ជូន៖

ចំនួនប្រតិបត្តិការ

សាច់ប្រាក់ដែលអតិថិជនទទួលបាន

អតិបរមានៃទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ

ប្រតិបត្តិការទី១

១ ដុល្លារអាមេរិក

៣ ដុល្លារអាមេរិក

ប្រតិបត្តិការទី២

១ ដុល្លារអាមេរិក

ប្រតិបត្តិការទី៣

១ ដុល្លារអាមេរិក

សុពលភាពកម្មវិធី៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា - ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។
អតិថិជនមានសិទ្ធិចូលរួម៖ អតិថិជន និងបុគ្គលិក ស្ថាបនា ទាំងអស់
លក្ខខណ្ឌកម្មវិធី៖
•    កម្មវិធីនេះមាននៅតាមបញ្ជរនៅគ្រប់សាខាធនាគារ ស្ថាបនា ទាំង ១៤០សាខាទូទាំងប្រទេស។
•    ផ្ដល់ជូនចំពោះការបង់ពន្ធ អចលនទ្រព្យ ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់  ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើអចលនទ្រព្យ និងពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ។
•    អតិថិជន១នាក់ អាចទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញត្រឹមប្រតិបត្តិការទីបីជាអតិបរមា។
•    ធនាគារ ស្ថាបនា នឹងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញទៅគណនីរបស់អតិថិជននៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
•    ធនាគារ ស្ថាបនា រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌ និងការសម្រេចចិត្តដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

Makes Your Life Better