ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ឥណទានប្រាក់រៀល‌‌‌‌!!!

ស្នើសុំឥណទានខ្នាតតូចជាប្រាក់រៀលជាមួយ ធនាគារ ស្ថាបនា លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់ពិសេស ដែលមានភាពបត់បែន និងប្រកួតប្រជែង ដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួន ឬសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ឥណទានខ្នាតតូចប្រាក់រៀល

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់រៀល

អត្រាការប្រាក់

ចាប់ពី ០,៧០% ក្នុង១ខែ

បរិមាណកម្ចីអតិបរមា

រហូតដល់ ៨០០.០០០.០០០ រៀល

រយៈពេលកម្ចី

រយៈពេលវែងមានភាពបត់បែន

ការសងរំលោះ

សងរំលោះមានភាពបត់បែន

ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំ

ប្លង់ទន់ និង ប្លង់រឹង

***លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

 

Makes Your Life Better