ប្រូម៉ូសិនលេខគណនីពិសេស “បានលេខ បានលុយ”

រយៈពេលនៃប្រូម៉ូសិន៖ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
អតិថិជនដែលទទួលសិទ្ធិ
•    បុគ្គលនិងអាជីវកម្ម
•    អតិថិជនចាស់និងអតិថិជនថ្មី
•    បុគ្គលិកធនាគារ ស្ថាបនា
•    រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារអាមេរិក និងរៀល
•    តាម Sathapana Mobile និងនៅលើបញ្ជរ

លក្ខខណ្ឌ
អតិថិជនចាស់និងអតិថិជនថ្មី ដែលត្រូវនឹងតម្រូវការ:

ប្រភេទលេខគណនី

ចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ដំបូង

សាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ

A++

៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

A+

៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

A

៥០ ដុល្លារអាមេរិក

១០០ ដុល្លារអាមេរិក

B+

២០ ដុល្លារអាមេរិក

B

១០ ដុល្លារអាមេរិក

* លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តសំរាប់ប្រភេទផលិតផលនីមួយៗ។
* អត្រាប្តូរប្រាក់ ១ ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៤.០០០ រៀល។
* ការមិនគិតថ្លៃសេវាឬការស្នើសុំតម្លៃពិសេសនឹងមិនមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូនប្រម៉ូសិន។

Makes Your Life Better