គណនីសន្សំឆ្លាតវៃ

សន្សំកាន់តែច្រើនជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា!
គណនីសន្សំឆ្លាតវៃ គឺជាគណនីសន្សំដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនរីករាយនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់តាមរយៈការដាក់ប្រាក់ជាប្រចាំ ដែលមានភាពងាយស្រួល និងអាចបត់បែនតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ លើសពីនេះគណនីសន្សំឆ្លាតវៃ ផ្តល់ភាពងាយក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ ដែលអតិថិជនអាចប្រើប្រាស់ជាគណនីនេះសម្រាប់ផែនការហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែង ជាមួយនឹងការទូទាត់អត្រាការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស។

លក្ខណៈពិសេស

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ                

ដុល្លារអាមេរិក       

 ប្រាក់រៀល

សមតុល្យអប្បបរមា

១០០

៤០០.០០០

ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាប្រចាំខែ

៥០

២០០.០០០

អត្រាការប្រាក់

រហូតដល់ ៣,៥០% ក្នុងមួយឆ្នាំ

ការទូទាត់ការប្រាក់

ទូទាត់ជារៀងរាល់មួយត្រីមាសម្ដងទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក

បញ្ជាក់៖

*ការកំណត់ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ (ដោយមិនកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់)

  • ២ដង ក្នុងមួយខែ ដោយមិនកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ សម្រាប់អតិថិជនទូទៅ
  • ៣ដង ក្នុងមួយខែ ដោយមិនកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ សម្រាប់អតិថិជន ស្ត្រីក្នុងវិស័យអាជីវកម្ម

*អត្រាការប្រាក់អាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមគោលការណ៍របស់ធនាគារដោយមិនត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មានជាមុនដល់អតិថិជន។