ផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក! ប្រើសេវាប្រាក់បៀវត្ស ស្ថាបនា ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកម្មវិធី “Corporate Executive Benefits”

Corporate Executive Benefits ជាកញ្ចប់ផ្តល់ជូនពិសេសទៅលើការប្រើប្រាស់សេវាប្រាក់បៀវត្ស ស្ថាបនា ដែលបង្កើតឡើងផ្តាច់មុខជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលិករបស់អ្នក។

និយោជកនឹងទទួលបានការលើកលែងថ្លៃសេវាផ្សេងៗ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលទំនើប និងទទួលបានតម្លៃសេវាផ្សេងៗយ៉ាងពិសេស  ខណៈដែលបុគ្គលិកក៏នឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ល្អប្រសើរទៅលើគណនីសន្សំ និងឥណទាន ព្រមទាំងទទួលបានការផ្តល់ជូនជាច្រើនផ្សេងទៀតពីធនាគារ ស្ថាបនា។

ចូលរួមជាមួយយើង ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្តល់ជូនអស្ចារ្យនេះ សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក!


រយៈពេលប្រូម៉ូសិន៖ ចាប់ពីឥលូវនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។
 

Corporate Executive Benefits

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជក

ការផ្តល់ជូនពិសេសកញ្ចប់ប្រាក់បញ្ញើ៖

 1. សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស
 2. គណនីប្រាក់សោធននិវត្តន៍
 3. ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា
 4. ការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសត្រឹមតែ ០.១២%
 5. ការទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស (ដុល្លារ)
 6. លើកលែងកម្រៃសេវាសម្រាប់សៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ ២ក្បាលក្នុងមួយខែ
 7. បន្ថែមការប្រាក់ ១% ពីលើអត្រាការប្រាក់ធម្មតា សម្រាប់ការបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ រយៈពេលចាប់ពី ១២ខែឡើងទៅ
 8. លើកលែងកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ លើប័ណ្ណវីសាឥណទានពាណិជ្ជកម្ម (រហូតដល់ទៅ៣ប័ណ្ណ)
 9. សេវាធនាគារតាមរយ:ទូរស័ព្ទ/ iBanking
 10. អាចចូលប្រើ កន្លែងទទួលភ្ញៀវអាទិភាព
 

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជិត

ការផ្តល់ជូនពិសេសទៅលើកញ្ចប់ប្រាក់បញ្ញើ៖

 1. ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា
 2. បន្ថែម ០.៥% ពីលើការប្រាក់ធម្មតា សម្រាប់ការបើកគណនីថ្មី (គណនីសន្សំ គណនីសន្សំឆ្លាតវៃ និង គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់)
 3. ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា
 4. សេវាធនាគារតាមរយ:ទូរស័ព្ទ/ iBanking


ការផ្តល់ជូនពិសេសទៅលើកញ្ចប់ឥណទាន៖

 1. កម្មវិធីឥណទានគេហដ្ឋាន ឆ្លាតវៃ
 2. ឥណទានប្រាក់បៀវត្ស
 3. កម្មវិធីប័ណ្ណឥណទាន (Retail Banking)
   
 

សម្គាល់៖
 *សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី Corporate Executive Benefits (CEB) សូមចុចទីនេះ
 

អត្ថប្រយោជន៍៖

 • ការផ្ដល់ជូនពិសេសទៅលើផលិតផល និងសេវាកម្មធនាគារ
 • ទទួលបានការលើកលែងថ្លៃសេវា
 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់បន្ថែមកាន់តែច្រើន
 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេស និងការលើកលែងកម្រៃសេវាផ្សេងៗទៅលើកញ្ចប់ឥណទានគេហដ្ឋានឆ្លាតវៃ
 • អាចចូលប្រើ កន្លែងទទួលភ្ញៀវអាទិភាព