ផ្ដល់ជូនអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់សម្រាប់គណនីប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិក

ប្រើសេវាប្រាក់បៀវត្ស ស្ថាបនា មិនត្រឹមតែចំណេញពេលវេលា ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពជាមួយជម្រើសបែបឌីជីថលប៉ុណ្ណោះទេ និយោជកនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជនទាំងអស់ អាចបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ ឥឡូវនេះបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ ១% បន្ថែមជាមួយគណនីប្រាក់បៀវត្សស្ថាបនា។ ស្វែងយល់បន្ថែម

ពិតជាល្អសម្រាប់និយោជក ដើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន!

លក្ខណៈពិសេស

កម្មវិធីទទួលបានកាន់តែច្រើនជាមួយគណនីប្រាក់បៀវត្ស

លក្ខខណ្ឌទូទៅ

 
  • សម្រាប់អតិថិជនថ្មី និងចាស់របស់គណនីប្រាក់បៀវត្ស*
  • សម្រាប់តែគណនីប្រាក់បៀវត្សរបស់និយោជិតតែប៉ុណ្ណោះ

* ការផ្ដល់ជូនរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ដុល្លារ/ប្រាក់រៀល

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)

 

សមតុល្យសាច់ប្រាក់ ដុល្លារ

(សមមូលប្រាក់រៀល)

អត្រាការប្រាក់ធម្មតា

អត្រាការប្រាក់ថ្មី

ដុល្លារ

រៀល

≥ ១៥០ - ៥០០

 

ដុល្លារ : ០,២៥ %

រៀល : ០,៧៥ %

០,៧០%

១,២០%

> ៥០០ – ១.០០០

០,៨៥%

១,៣៥%

> ១.០០០ – ១.៥០០

១%

១,៥០%

> ១.៥០០ ឡើង

១,២៥%

១,៧៥%
 

ពន្ធកាត់ទុក

៤% សម្រាប់និវាសនជន

១៤% សម្រាប់អនិវាសនជន

* លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខណៈពិសេសគណនីប្រាក់បៀវត្សដែលមានស្រាប់។

របៀបស្នើសុំ