ទូទាត់តាម Sathapana Mobile នឹងមានឱកាសឈ្នះអាំងប៉ាវ

ព័ត៌មានពីកម្មវិធី៖ អ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់អាំងប៉ាវជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ តាមរយៈ Sathapana Mobile។

សុពលភាពកម្មវិធី៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ 

លក្ខខណ្ឌទូទៅ៖

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការទូទាត់ ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់អាំងប៉ាវ៖

រង្វាន់អាំងប៉ាវ

1 ដុល្លារ

8 ដុល្លារ

18 ដុល្លារ

  1. អតិថិជនចាស់ និងថ្មីរបស់ធនាគារ ស្ថបនា រួមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់វិក្កយបត្រ និង ទូទាត់សាច់ប្រាក់តាម ស្ថបនា ផេ នៅក្នុងកម្មវិធី Sathapana Mobile ទាំងអស់នឹងមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធី។
  2. រាល់អតិថិជននឹងទទួលបានឱកាសចំនួនមួយដង ក្នុងការចាប់រង្វាន់អាំងប៉ាវពីធនាគារ ស្ថាបនា ហើយឈ្នោះអតិថិជននឹងមានឱកាសសម្រាប់ចាប់រង្វាន់តែនៅក្នុងថ្ងៃដែលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់តាមមុខងារដែលកំណត់ពីកម្មវិធីនៅលើ Sathapana Mobile ប៉ុណ្ណោះ។
  3. ការចាប់រង្វាន់អាំងប៉ាវនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមប្រព័ន្ធចាប់រង្វាន់អេឡិចត្រូនិច។
  4. រាល់អតិថិជនតម្រូវឲ្យឆែកមើលមុខងារ Red Packet ដើម្បីទទួលបានសារជូនដំណឹង។
  5. ទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះពីរង្វាន់អាំងប៉ាវនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី។
  6. ធនាគារ ស្ថាបនា រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការកែប្រែរាល់លក្ខខណ្ឌ។

Makes Your Life Better