បើក​គណនី​សន្សំ​ឆ្លាត​វៃ​ទទួល​បាន​ថង់​បរិស្ថាន

ព័ត៌មានពីប្រូម៉ូសិន៖ អតិថិជនបើកគណនីសន្សំឆ្លាតវៃនឹងទទួលបានថង់បរិស្ថាន។

សុពលភាពប្រូម៉ូសិន៖ ប្រូម៉ូសិនចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់អស់ពីស្តុក។

លក្ខខណ្ឌ៖
•    អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានបើកគណនីសន្សំឆ្លាតវៃ នឹងទទួលបានថង់បរិស្ថានចំនួនមួយ។;
•    ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពគ្រប់សាខាទាំងអស់;
•    ការផ្ដល់ជូនថង់បរិស្ថាននេះមានចំនួនកំណត់ ឬតាមគោងការណ៍អ្នកបើកគណនីមុននឹងទទួលបានមុន ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក។

Makes Your Life Better