ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេស សម្រាប់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

កសាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព ដោយបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា។ ទទួលយកអត្រាការប្រាក់ពិសេសនៅថ្ងៃនេះ។

លក្ខណៈពិសេស

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារ/រៀល

អត្រាការប្រាក់

រហូតដល់ ៧,២៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ

ចំនួន

ចាប់ពី ៥.០០០ដុល្លារ ដល់ ១០០.០០០ដុល្លារ

រយ:ពេល

១២ខែ និង ២៤ខែ

លក្ខខណ្ឌអត្រាការប្រាក់

អត្រាការប្រាក់ចុងគ្រា

***លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

របៀប​ស្នើរសុំ

•  សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ២៤ម៉ោងតាមរយៈលេខ ០២៣ ៩៩៩ ០១០ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ ឬ customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។
•  សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងខ្ញុំសូមចុច​ទី​នេះ