ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់គណនីមានកាលកំណត់

បង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាពដោយការបើកគណនីមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា។ ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេសរបស់អ្នកជាមួយយើងខ្ញុំ។

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារ/រៀល

អត្រាការប្រាក់

រហូតដល់ ៧,២៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ

ចំនួន

ចាប់ពី ៥ ០០០ដុល្លារ ដល់ ១០០ ០០០ដុល្លារ

រយ:ពេល

១២ខែ ដល់ ២៤ខែ

លក្ខខណ្ឌអត្រាការប្រាក់

អត្រាការប្រាក់ចុងគ្រា

***លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត