បង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារ លី ហួរ ដោយឥតគិតថ្លៃសេវា

ប្រូម៉ូសិន៖ អតិថិជនធនាគារ ស្ថាបនា អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារ លី ហួរ ទូទាំង25ខេត្តក្រុង ដោយឥតគិតថ្លៃសេវា
រយៈពេលនៃប្រូម៉ូសិន៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី01 ខែសីហា រហូតដល់ ថ្ងៃទី31 ខែតុលា ឆ្នាំ2021

Makes Your Life Better