ទទួលបាន ៤ដុល្លារអាមេរិក​ភ្លាមៗ​រាល់​ការ​ទូ​ទាត់​ប្រាក់​តាម​រយៈ ស្ថាបនា ផេ នៅលើ Smile Shop

អ្នកអាចធ្វើការទិញទំនិញបានដល់រាប់រយមុខជាមួយនឹង Smile Shop ដោយគ្រាន់តែទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញងាយៗជាមួយ Sathapana Mobile ដោយសុវត្ថិភាព ព្រមជាមួយនឹងការដឹកជញ្ចូនដល់ទីតាំងរបស់អ្នក។

អតិថិជនមានសិទ្ធិចូលរួម៖ អតិថិជន និងបុគ្គលិក ស្ថាបនា ទាំងអស់។
សុពលភាពកម្មវិធី៖ ថ្ងៃទី៨ ខែតុលា - ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

លក្ខខណ្ឌ
១. ប្រូម៉ូសិននេះផ្ដល់ជូនអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានចំណាយចាប់ពី ២០ដុល្លារអាមេរិក ឡើងទៅ និងធ្វើការទូទាត់តាមរយៈធនាគារ ស្ថាបនា
២. ប្រូម៉ូសិននេះមិនអនុវត្តន៍លើទំនិញដែលបានបញ្ចុះតម្លៃរួចហើយនោះទេ
៣. ការបញ្ចុះតម្លៃនេះផ្តល់ជូនចាប់ពី ថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ដល់ ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឬ រហូតដល់អស់ពីស្តុក (រហូតដល់ការកុម្មង់ ១០០០ ដង)
៤. វិធីងាយៗដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ៖
ជំហានទី ១: ធ្វើការកុម្មង់នៅលើ Smile Shop
ជំហានទី ២: ជ្រើសរើស ធនាគារ ស្ថាបនា ដើម្បីទូទាត់
ជំហានទី ៣: ស្កេនកូដ QR ដើម្បីទូទាត់ ឬ បញ្ចូលលេខសម្ងាត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់នៅលើ Sathapana Mobile
ជំហានទី ៤: ប្រតិបត្តិការទូទាត់បានជោគជ័យ។
*ធនាគារ ស្ថាបនា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់លក្ខខណ្ឌដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

Makes Your Life Better