និស្សិតបង់ថ្លៃសិក្សាដោយមិនគិតកម្រៃសេវា នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង

និស្សិតបង់ថ្លៃសិក្សាដោយមិនគិតកម្រៃសេវា នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
និស្សិតបង់ថ្លៃសិក្សា ដោយមិនគិតកម្រៃសេវា តាមរយៈ Sathapana Mobile និងគ្រប់បណ្តាញសាខាធនាគារស្ថាបនាទូទាំងប្រទេស។

  • សុពលភាព: ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩
  • ទីតាំង: សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM)
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី  Sathapana Mobile
  • សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈ +855 (0) 23/81 999 010 ឬ អុីម៉ែល customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh

* លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត