ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក ដោយឥតគិតថ្លៃសេវា

  • ប្រម៉ូសិន :  មិនគិតថ្លៃសេវាលើការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុកតាមរយៈ Sathapana Mobile និង Sathapana iBanking
  • សុពលភាព : ចាប់ពី ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់មានការជូនដំណឹង

លក្ខខណ្ឌ

  • លើកលែងថ្លៃសេវាលើការផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ តាមរយៈ Sathapana Mobile និង Sathapana iBanking;
  • ការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈសេវាទូទាត់រហ័ស (Fast) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងប្រូម៉ូសិននោះទេ;
  • ធនាគារ ស្ថាបនា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្តូរ លុបចោល ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេង ដើម្បីឱ្យស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ ឬស្ថានភាព ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។