បើកគណនី​ ​អនឡាញ ទទួល​បាន​ប្រាក់ ២ដុល្លារ​អាមេរិក

  • ប្រម៉ូសិន : អតិថិជនដែលបើក គណនី អនឡាញ ជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា នឹងទទួលបាន ២ដុល្លារអាមេរិក។
  • សុពលភាព : ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

លក្ខខណ្ឌ

  • រង្វាន់​សរុប​មាន​ចំនួន ១០០០ ផ្តល់​ជូន​តាម​គោលការណ៍ “មកមុន ទទួលបានមុន”;
  • អតិថិជន​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ដាក់​ប្រាក់​ចំនួន ២០ដុល្លារអាមេរិក ចូលគណនី អនឡាញ;
  • ប្រូម៉ូសិន​នឹង​ផ្តល់​ជូន​តែ​គណនី​ណា​ដែល​បាន​បំពេញ​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​បើក​គណនី និង​បញ្ជាក់​ថា​ត្រឹម​ត្រូវ​អាច​ប្រើ​បា្រស់​ជា​ផ្លូវ​ការ​ពី​ធនាគារ​បាន​​ទឹក​ប្រាក់ ២ដុល្លារអាមេរិក អាច​ទទួល​បាន​តែ​ម្តង​ប៉ុណ្ណោះ ដោយ​ធនាគារ​នឹង​ធ្វើ​ការ​វេរ​ចូល​ក្នុង​គណនី អនឡាញ របស់​អ្នក ក្នុង​រយៈ​ពេល​២ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ​ បន្ទាប់​ពី​បញ្ជាក់​ថា​ត្រឹម​ត្រូវ;
  • អតិថិជនម្នាក់មានឱកាសទទួលបានប្រូម៉ូសិន ២ដុល្លារអាមេរិកនេះតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ។

* ធនាគារ ស្ថាបនា រក្សាសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​លក្ខខណ្ឌ​និង​រយៈ​ពេល​ប្រូម៉ូសិន​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹង​ជា​មុន។