មហោស្រពគីហ្សូណាជប៉ុន - កម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
ទីកន្លែង ៖ មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា - ជប៉ុន