ហាងវ៉ែងតា អាយ​ ឃែរ

  • ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតម្លៃ 15%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : សម្រាប់តែកញ្ចក់វ៉ែនតា និងដងវ៉ែនតាតែប៉ុណ្ណោះ
  • ទីតាំង :  នៅគ្រប់សាខាហាងវ៉ែនតា អាយ ឃែរ ទាំងអស់
  • ទូរស័ព្ទ : 016 92 90 93
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីហាងវ៉ែងតា អាយ​ ឃែរ សូមចុចទីនេះ
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា និង ប័ណ្ណអេធីអឹម