បណ្ណាគារ​ ​អង្គរធំ

  • ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតម្លៃ 10%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន​ : គ្រប់សម្ភារៈសិក្សាទាំងអស់ (លើកលែងតែ Copy Paper Toner និង Cartridge)
  • ទីតាំង : គ្រប់សាខាបណ្ណាគារ​ ​អង្គរធំ ទាំងអស់
  • ទំនាក់ទំនង : 023 221 919
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបណ្ណាគារ​ ​អង្គរធំ សូមចុចទីនេះ
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា និង ប័ណ្ណអេធីអឹម