បញ្ចុះតម្លៃ ៧% ភ្លាម នៅលើ Agoda

ព័ត៌មានអំពីប្រូម៉ូសិន៖
បញ្ចុះតម្លៃ ៧% ភ្លាម ពីការកក់បន្ទប់ លើគេហទំព័រ www.agoda.com/sathapanabank រាល់ពេលទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា គ្រប់ប្រភេទ។

សុពលភាពប្រូម៉ូសិន៖

 ចាប់ពី 

រហូតដល់

សុពលភាពប្រូម៉ូសិន

ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ​ ២០២១

ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០២១

រយៈពេលស្នាក់នៅ​

ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ​ ២០២១

ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា​​ ឆ្នាំ​ ២០២២

លក្ខខណ្ឌ៖
•    ការផ្តល់ជូននេះប្រើបានសម្រាប់តែការកក់បន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះ (មិនរាប់បញ្ចូល៖ ពន្ធ ថ្លៃសេវាកម្ម   ថ្លៃដើមដំណើរការ ថ្លៃសេវាបន្ថែម និងផ្សេងៗទៀត)
•    ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅតាមតំបន់នានាទូទាំងពិភពលោក