ប្រម៉ូសិន​តាម​រយៈ​ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា នៅលើ La Rue

• ​ប្រម៉ូសិន ៖ បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% រាល់ពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា នៅលើគេហទំព័រ larue.com.kh និង La Rue application
• សុពលភាព ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ
• ប្រូម៉ូសិននេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា;
• ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទ និងទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា នៅលើគេហទំព័រ larue.com.kh និង La Rue application;
• ការបញ្ចុះតម្លៃនឹងត្រូវធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ Check Out;
• បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ១០ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការកុម្ម៉ង់ម្ដង;
• ការផ្ដល់ជូនមានចំនួនកំណត់ ឬ មកមុនទទួលបានមុន;
•  ក្រុមហ៊ុន Visa និង La Rue សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន;
• រាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឡើងដោយ La Rue នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគ្មានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយ។

Makes Your Life Better