គន្លឹះសុវត្ថិភាព

ការរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពគឺជា អាទិភាពរបស់យើងខ្ញុំ។ ដើម្បីបន្ថែមលើសុវត្ថិភាពនេះ យើងខ្ញុំក៏មានវិធានការផ្សេងៗ ដែលលោកអ្នកអាចអនុវត្តបានដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកតាម Online និងបង្ការសកម្មភាពក្លែងបន្លំណាមួយ។ សូមអានគន្លឹះសុវត្ថិភាពដូចខាងក្រោម៖

ដើម្បីបង្ការការក្លែងបន្លំ

  • សូមជៀសវាងការធ្វើសេវាធនាគារតាម online ជាមួយនឹង WIFI សាធារណៈ
  • ចាកចេញពី Sathapana Mobile ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ
  • សូមកុំធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប្រភពគួរឱ្យសង្ស័យ
  • សូមកុំចែករំលែកលេខគណនី ឬលេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នក
  • កុំឆ្លើយតបសារអេឡិចត្រូនិកណាដែលគួរឲ្យសង្ស័យ ដែរស្នើរសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក
  • សូមទំនាក់ទំនងមកធនាគារ ស្ថាបនា ភ្លាមៗប្រសិនបើមានប្រតិបត្តិការដែលមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតិពីលោកអ្នក
     

ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវា Sathapana Mobile ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព សូមមេត្តា៖