សេវាផ្ទេរប្រាក់

ជាមួយសេវាផ្ទេរប្រាក់ដ៏មានទំនុកចិត្តរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា អតិថិជនទាំងអស់ អាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ដោយទំនុកចិត្ត និង ឆាប់រហ័សជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណជាច្រើនប្រភេទ និងអាចទទួលប្រាក់នៅទូទាំងប្រទេស និងពិភពលោក។ សេវាផ្ទេរប្រាក់នេះមាននៅគ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេស ជាមួយការផ្តល់នូវអត្រាប្រកួតប្រជែង។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា

ប្រភេទប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់បាតថៃ

ដាក់ប្រាក់

០,០៥%

អប្បបរមា ១ ដុល្លារអាមេរិក

០,១០%

អប្បបរមា ៤.០០០ រៀល

០,១០%

អប្បបរមា ៣០ បាត

ដកប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី

០,០៥%

អប្បបរមា ១ ដុល្លារអាមេរិក

០,១០%

អប្បបរមា ៤.០០០ រៀល

០,១០%

អប្បបរមា ៤០ បាត

ករណីដែលមិនត្រូវបានគិតកម្រៃសេវា

សម្រាប់ប្រតិបត្តិការខាងលើ

 
  • មូលប្បទានប័ត្រដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរួមមាន ការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់រវាងសាខា។
  • ផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខារវាងសាខាទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅសាខាខេត្តកណ្តាល(ក្រុងតាខ្មៅ)។
  • ផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខារវាងសាខាដែលមាននៅក្នុងទីរួមខេត្តតែមួយ ឬ នៅក្នុងខេត្តតែមួយ។
 

ការផ្ទេរពីគណនីទៅសាច់ប្រាក់ ឬ ពីសាច់ប្រាក់ទៅសាច់ប្រាក់

០,១0% អប្បបរមា ១ ដុល្លារអាមេរិក

០,១០% អប្បបរមា ៤.០០០ រៀល

០,១០% អប្បបរមា ៣០ បាត

 

កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ

ប្រភេទប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

                                                                                                  ផ្ទេរប្រាក់ចេញ

កម្រៃសេវា

០,១០ %​ ថ្លៃអប្បបរមា ២ ដុល្លារ

០,១០ %​ ថ្លៃអប្បបរមា ៨,០០០ រៀល

ប្រភេទប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

                                                                                                  ផ្ទេរប្រាក់ចូល

កម្រៃសេវា

​​​             គ្មានកម្រៃសេវា

សេវាទូទាត់រហ័ស

សេវាទូទាត់រហ័ស រួមមានសេវាផ្ទេរប្រាក់ និងទូទាត់ជាប្រាក់រៀលនៅតាមស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសមាជិកដែលអាចឱ្យអតិថិជនទទួលប្រាក់បានភ្លាមៗ។ ជាមួយសេវាទូទាត់រហ័ស អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ ឬ ទូទាត់ផ្សេងៗបានឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល។

ការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិក

ពិពណ៌នា

ប្រតិបត្តិការតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម

ដកប្រាក់ 

ផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ

ស្នើរសុំរបាយការណ៍សង្ខេប

ប្តូរលេខសម្ងាត់

ពិនិត្យមើលសមតុល្យគណនី

ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាសមាជិក 

ធនាគារពាណិជ្ជ៖ ធនាគារ ស្ថាបនា- អេស៊ីលីដា- ABA - វឌ្ឍនៈអាស៊ី- បាងកក- វិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ចិន -ប៊ូយ៉ុងខ្មែរ -កសិកនផាប់ប្ល៊ីក -ប្រេដប៊ែង- កម្ពុជាអាស៊ី- ធនាគារ អេអិនហ្សិត រ៉ូយ៉ាល់- មេគង្គ -ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា -កម្ពុជាសាធារណៈ -កម្ពុជាពាណិជ្ជ -កាណាឌីយ៉ា- កាថេយូណៃធីត- ស៊ីអាយអិមប៊ី -ពាណិជ្ជទីមួយ -ហុងលីអុង- អាយស៊ីប៊ីស៊ី -គូកមីន  -មេឃប៊ែង -មេហ្គាអិនធើណេសិនណលខមមើសលប៊ែង -ហ្វីលីព- ភ្នំពេញពាណិជ្ជ -  អអេចប៊ីឥណ្ដូឆៃណា- សាខមប៊ែង -តៃវ៉ាន់ខូអបភើរេធីវ -សហពាណិជ្ជ- វឌ្ឍនៈ កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម 

 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ៖ ហត្ថាកសិករ- ប្រាសាក់ - អេ អឹម ខេ - អម្រឹត - ក្រេឌីត -អិលអូអិលស៊ី - ដាប់ប៊ែលយូប៊ីហ្វាយនែន 

រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការ

ប្រាក់រៀល

ការកំណត់ចំនួនប្រតិបត្តិការ

កំណត់តាមភាគីទទួល

ការកំណត់ប្រចាំថ្ងៃ

កំណត់តាមធនាគារសមី

ប្រភេទប័ណ្ណដែលអាចប្រតិបត្តិការបាន

ប័ណ្ណអេធីអឹម និងប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា ឬ ប័ណ្ណឥណទានវីសា

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ

កម្រៃសេវា

ដកប្រាក់              

១៨០០ រៀល  

ពិនិត្យមើលសមតុល្យគណនី  

៥០០ រៀល

ស្នើរសុំរបាយការណ៍សង្ខេប

ប្តូរលេខសម្ងាត់

ការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ និងកម្រៃសេវា

បរិមាណជាប្រាក់រៀល

កម្រៃសេវា

≤ ៤,០០០,០០០ រៀល                           

៤០០០ រៀល         

≤ ២០,០០០,០០០ រៀល

៨០០០ រៀល  

≤ ៤០,០០០,០០០ រៀល 

១២០០០ រៀល  

សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលក្នុងប្រទេស

ប្រភេទប្រាក់

កម្រៃសេវា

 

អត្រា

 

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

០,០៥% ថ្លៃអប្បបរមា ៥ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃអប្បបរមា​ ២០.០០០ រៀល

យ៉េនជប៉ុន

០,១០% ថ្លៃអប្បបរមា ១.០០០ យ៉េន

ថ្លៃអប្បបរមា​ ៤០.០០០ រៀល

បាតថៃ

០,១០% ថ្លៃអប្បបរមា ៤០០ បាត ឬ សមមូលនឹងអត្រាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក​ ឬ ប្រាក់រៀល

ថ្លៃអប្បបរមា​ ៤០.០០០ រៀល

យ័នចិន

០,១០% ថ្លៃអប្បបរមា ៧០ យ័ន

ថ្លៃអប្បបរមា​ ៤០.០០០ រៀល

ដុល្លារសិង្ហបុរី

០,១០% ថ្លៃអប្បបរមា ១០ ដុល្លាអាមេរិក ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

ថ្លៃអប្បបរមា​ ៤០.០០០ រៀល

 

សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

ប្រភេប្រាក់

កម្រៃសេវា

 

អត្រា

SHA

OURS

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

០,១៥% ថ្លៃអប្បបរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃអប្បបរមា​៤០.០០០ រៀល

១៥ ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

៦០.០០០ រៀល

៤៥ ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

១៨០.០០០ រៀល

យ៉េនជប៉ុន

០,២០% ថ្លៃអប្បបរមា ២.៥០០ យ៉េន

សមមូល

N/A

N/A

៣.០០០ យ៉េន

សមមូល

បាតថៃ

០,២០% ថ្លៃអប្បបរមា ៥០០ បាត ឬ សមមូលទៅនឹងអត្រាដុល្លារអាមេរិក / រៀល

សមមូល

៦០០ បាត ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

សមមូល

១.១០០ បាត ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

សមមូល

ដុល្លារសិង្ហបុរី

០,២០% ថ្លៃអប្បបរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

ថ្លៃអប្បបរមា​៤០.០០០ រៀល

១៥ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

៦០.០០០ រៀល

៤៥ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

១៨០.០០០ រៀល

យ័នចិន

< ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក​  ថ្លៃ ១៥​ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃ ៦០.០០០ រៀល

N/A

N/A

N/A

N/A

 > = ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក និងតិចជាង ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក  ថ្លៃ ១៦ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃ ៦៤.០០០ រៀល

N/A

N/A

N/A

N/A

>​ = ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ថ្លៃ 0.15%

ថ្លៃ ០.១៥%

១៥ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត

ថ្លៃ ៦០.០០០ រៀល

N/A

N/A

 

ការផ្ទេរប្រាក់ជាអន្តរជាតិ

សេចក្តីណែនាំពីការផ្ទេរប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក​ ពីកូរ៉េខាងត្បូង | សូមចុចទីនេះ

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក​ ពីធនាគារពាណិជ្ជ SIAM ប្រទេសថៃ | សូមចុចទីនេះ

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក​ ពីធនាគារ MIZUHO ប្រទេសជប៉ុន | សូមចុចទីនេះ

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក​ ពីប្រទេសផ្សេងៗ | សូមចុចទីនេះ

យ៉េនជប៉ុន

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណយ៉េនជប៉ុន | សូមចុចទីនេះ

ដុល្លារសិង្ហបុរី

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដុល្លាសិង្ហបុរី | សូមចុចទីនេះ

បាតថៃ

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណបាតថៃ | សូមចុចទីនេះ

យ័នចិន

ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណយ័នចិន | សូមចុចទីនេះ