របៀបនៃការស្នើសុំ

មិនទាន់មាន iBanking ប្រើប្រាស់?

ស្នើសុំតាម online ឥឡូវនេះជាមួយដំណើរការយ៉ាងឆាប់រហ័ស ចុចទីនេះ

លក្ខខណ្ឌក្នុងការចុះឈ្មោះ៖

  • លេខសម្គាល់អតិថជន (CIF)
  • លេខទូរស័ព្ទ
  • លេខគណនីសំចៃ ឬ គណនីចរន្ត
  • ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
  • កំណត់លេខសម្ងាត់ និង បំពេញលេខសម្ងាត់ម្តងទៀត
  • បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ដែលធនាគារផ្ញើរជូនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ    

មាន iBanking រួចហើយ?

ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់លោកអ្នកសូមចុចនៅត្រង់នេះ iBanking Login​​​​​​​