កម្មវិធីកម្ចីប្រាថ្នា

ត្រូវការប្រាក់សម្រាប់តម្រូវការបន្ទាន់មែនទេ? យើងអាចជួយលោកអ្នកបាន!


ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការថវិការភ្លាមៗ សម្រាប់តម្រូវការបន្ទាន់ ឬដើម្បីចំណាយទូទាត់លើតម្រូវការផ្សេងៗ ធនាគារ ស្ថាបនា ជាម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។ ជាមួយនឹង កម្មវិធីកម្ចីប្រាថ្នា លោកអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហូតដល់៣ដងនៃប្រាក់សន្សំរបស់លោកអ្នក ឬរហូតដល់ 3,000 ដុល្លារអាមេរិក បានយ៉ាងងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សជាមួយដំណើរការមិនស្មុគស្មាញ និងមិនត្រូវការទ្រព្យធានា។  អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការគឺ គ្រាន់តែមាន គណនីសន្សំឆ្លាតវៃ ឬគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយយើងតែប៉ុណ្ណោះ។
លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមកម្ចីឥឡូវនេះ ដោយទៅកាន់សាខារបស់យើងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។


លក្ខណៈពិសេស

កម្ចីប្រាថ្នា

ប្រភេទឥណទាន

ឥណទានបុគ្គល

អតិថិជនគោលដៅ

រូបវន្តបុគ្គល (និវាសនជន)

  • បុគ្គលិកប្រាក់បៀវត្ស
 

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក/ប្រាក់រៀល

ប្រភេទទ្រព្យធានា

គណនីបញ្ញើរជាមួយធនាគារ​ ស្ថាបនា

ទំហំកម្ចីសរុប

រហូតដល់ $3,000

អត្រាការប្រាក់

(ក្នុងមួយខែ)

មានភាពទាក់ទាញ

រយៈពេលកម្ចី

រហូតដល់ 12ខែ

កម្រៃសេវារដ្ឋបាល

ឥតគិតថ្លៃ

បង់មុនកាលកំណត់

ឥតគិតថ្លៃ

លក្ខខណ្ឌទូទាត់

បន់បែន និងងាយស្រួល

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតនិងលក្ខណៈពិសេសត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលមានស្រាប់។

របៀបស្នើសុំ