ឥណទាន អុីស៊ីខាស

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រាក់ភ្លាមៗក្នុងអំឡុងពេលមានអាសន្ន លោកអ្នកអាចស្នើសុំប្រាក់កម្ចី ឥណទាន អុីស៊ីខាស ជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាប។ កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកទទួលបានកម្ចីរហូតដល់ ១០០% នៃចំនួនប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាទ្រព្យធានា។ ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីដើម្បីបំពេញតម្រូវការបន្ទាន់យ៉ាងរហ័ស ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់អត្រាការប្រាក់និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ នៃគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់លោកអ្នកនោះឡើយ។  

លក្ខណៈពិសេស

ឥណទាន អុីស៊ីខាស

លក្ខខណ្ឌ

រូបវន្តបុគ្គល (និវាសនជន)

ប្រភេទកម្ចី

១. ឥណទានអាជីវកម្មរយៈពេលខ្លី
២. ឥណទានវិបារូបរ៍

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក/ប្រាក់រៀល

ទំហំឥណទានសរុប

ចាប់ពី ១០.០០០ រហូតដល់ ១.០០០.០០០ ដុល្លារ

ទំហំឥណទានអតិបរមា

រហូតដល់ ១០០% នៃគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

អត្រាការប្រាក់ (ប្រចាំឆ្នាំ)

បូក ១.៨% បន្ថែមពីលើអត្រាការប្រាក់នៃគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ 

ប្រភេទទ្រព្យធានា

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយ ធនាគារ ស្ថាបនា

រយៈពេលឥណទាន

១. រហូតដល់១២ខែ
២. ស្មើនឹងរយៈពេលដែលនៅសល់របស់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ ប៉ុន្តែមិនត្រូវលើសពី ១២ខែនោះទេ

សេវារដ្ឋបាល

ឥតគិតថ្លៃ

លក្ខខណ្ឌទូទាត់

ទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែ
-> ឥណទានរយៈពេលខ្លី អាចបន្តថ្មីបាន 

ដំណើរការតាមរយៈ

គ្រប់សាខារបស់ ធនាគារ ស្ថាបនា

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតនិងលក្ខណៈពិសេសត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលមានស្រាប់។

 

របៀបស្នើសុំ