សណ្ឋាគារ SUN & MOON, Urban Hotel

  • ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតម្លៃ ៣៥% ពី SUN & MOON, Urban Hotel
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : រាល់ការកក់ ឬ ទូទាត់ប្រាក់ បន្ទប់ស្នាក់នៅ ដោយគ្រាន់តែប្រើលេខកូដ "STB1575" លើគេហទំព័រសណ្ឋាគារ  " SUN & MOON, Urban Hotel"  រួចបង្ហាញ ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ពេល Check-in  លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស៣៥%  ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
  • សុពលភាព : ថ្ងៃ​ទី​២ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩ ដល់ ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២០
  • ទីតាំង :  ផ្ទះលេខ៦៨ កែងផ្លូវលេខ១៣៦ និង ១៥ ផ្សារកណ្តាល ទីក្រុងភ្នំពេញ
  • ទូរស័ព្ទ : (+៨៥៥) ១៧ ៥៧៥ ៧១៨