ហាង ROCKU Yakiniku

  • ប្រម៉ូលសិន : បញ្ចុះតម្លៃ 15%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : សម្រាប់អាហារ ប៊ូហ្វេ តែប៉ុណ្ណោះ
  • ទីតាំង: នៅទុលមុខសាលាបឹងកេងកង១ ផ្លូវ៧១ កែង ៣៩២ សង្កាត់បឹងកេងកេង១ ខណ្ឌ័ចំការមន
  • លេខទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការកក់ទុកជាមុន: 069 991 172 / 089 991 172
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ROCKU Yakiniku សូមចុចទីនេះ
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា និង ប័ណ្ណអេធីអឹម