ហាងវ៉ែនតា Premier Optic

  • ប្រម៉ូសិន: បញ្ចុះតំលៃ 10% - 35% 
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន:  

                1)   10% សម្រាប់កញ្ចក់វែនតា ​    

                2)   35% សម្រាប់ដងវែនតា