ហាងកាហ្វេ Platoza Café & Bistro Cambodia

  • ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតម្លៃ 20%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : សម្រាប់អាហារ និងភេជ្ជៈតែប៉ុណ្ណោះ 
  • ទីតាំង : នៅគ្រប់សាខាហាងកាហ្វេ Platoza Café & Bistro ទាំងអស់
  • ទូរស័ព្ទ : 011 586 456 
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីហាងកាហ្វេ Platoza Café & Bistro សូមចុចទីនេះ
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសា និង ប័ណ្ណអេធីអឹម