ហាងសម្លៀកបំពាក់ Japanese 63 BLDG

  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : 10% - 30%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន :

                  1) 30% សម្រាប់ការទិញសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងគ្រប់ប្រភេទ                           

                  2) 10% សម្រាប់ការទិញកាបូបគ្រប់ប្រភេទ