អុីឃែរ អុបទិក

ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតំលៃ 30%

ទីតាំង: ផ្ទះលេខ97, ផ្លូវ 199, ខាងត្បូងផ្សារអូឡាំពិច , រាជធានីភ្នំពេញ

កម្មវិធីប្រម៉ូសិន::  30% សម្រាប់ដងវែនតា និងកញ្ចក់វែនតា

ទូរស័ព្ទ: 012 202 802 / 088 9999 643

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី E.Care Opticសូមចុចទីនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនានិងប័ណ្ណអេធីអឹម