ហាង Bodia Spa Cambodia

  • ប្រម៉ូសិន: បញ្ចុះតម្លៃ 15​%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : សម្រាប់កញ្ចប់ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា
  • ទីតាំង :

                   ១) កែងមហាវិថីសុធារស ផ្លូវលេខ១៧៨ នៅខាងលើហាង U-Care Pharmacy             

                   ២) ផ្លូវលេខ៦៣ កែងផ្លូវលេខ៣៥២ 

                   ៣) ផ្សារចាស់ នៅខាងលើហាង U-Care Pharmacy 

                   ៤) BODIA SPA ALLEY WEST Alley West នៅខាងក្រោយធនាគារ FTB  ខេត្តសៀមរាប

                   ៥) ផ្លូវរំដួល ម៉ូឌាំ ៣ ភូមិស្លក្រាម សៀមរាប