សាលាអន្តរជាតិ អាម្ររិកាំងប្រ៊ីជ

  • ប្រម៉ូសិន: បញ្ចុះតម្លៃពី 20% ដល់ 30%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន:

                 - 20% សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀនចំនួនមួយកម្មវិធីសិក្សា លើចំណេះដឹងទូទៅភាសាខ្មែរ ឬ ភាសាអង់គ្លេស

                 - 30% សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀនចំនួនពីរកម្មវិធីសិក្សា លើចំណេះដឹងទូទៅភាសាខ្មែរ ឬ ភាសាអង់គ្លេស

  • ទីតាំង: នៅគ្រប់សាខាសាលាអន្តរជាតិ អាម្ររិកាំងប្រ៊ីជ ទាំងអស់
  • ទូរស័ព្ទ : 023 96 9999 / 016 72 66 22 / 097 56 59 900
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី សាលាអន្តរជាតិ អាម្ររិកាំងប្រ៊ីជសូមចុចទីនេះ
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនានិងប័ណ្ណអេធីអឹម