ហាង ចំប៉ា ស្ប៉ា

  • ប្រម៉ូសិន: 20%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : សម្រាប់កញ្ចប់សេវា ស្ប៉ា និង ម៉ាស្សា
  • ទីតាំង : #233 ផ្លូវ 51 (ប៉ាស្ទ័រ) សង្កាត់បឹងកេងកង 1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • ទូរស័ព្ទ: 095 222 226
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីហាង ចំប៉ា ស្ប៉ា សូមចុចទីនេះ
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា និង ប័ណ្ណអេធីអឹម