សេវាកម្មរបស់ស្ថាបនា
•    សេវាធនាគាររហ័ស

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម
•    ដំណោះស្រាយអាជីវកម្ម