សេវាចាត់ចែងសាច់ប្រាក់

ការយល់ដឹងនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក អាស្រ័យលើលំហូរសាច់ប្រាក់ជាវដ្តពេញលេញជាមួយការគ្រប់គ្រងសន្ទនីយភាព។  

នៅធនាគារ ស្ថាបនា យើងជួយលោកអ្នកវិភាគអំពីសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក និងធានាថាដើមទុនលោកអ្នកគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់ពីលទ្ធភាព ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងសន្ទនីយភាពដោយទូលំទូលាយ។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ផ្ទេរប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីគណនីដែលបានកំណត់ ទៅកាន់គណនីមួយទៀតដែលបានកំណត់។ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីទុនលើស និងកាត់បន្ថយចំណាយ និងកម្រៃសេវាផ្សេងៗ។