ភាពរីកចំរើន​យ៉ាងឆាប់រហ័ស​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បន្តរក្សាបាននូវកំណើនអតិថិជន តំបន់ប្រតិបត្តិការ ​និងទ្រព្យសកម្មសរុប របស់ខ្លួន​អាស្រ័យ​​ដោយ​ធនាគារអាចរក្សាគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាកម្ម និងផលិតផលដ៏សម្បូរបែប ប្រកប​ដោយ​ទំនុក​ចិត្ត​ខ្ពស់ និងមានភាពងាយស្រួល។ ជាក់ស្តែង ផលបត្រឥណទាន​បានកើន​ឡើង​​ពី​ ៥៧៩ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ ៥៩០ លានដុល្លារ​អាមេរិក ក្នុងខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ ចំនួនអតិថិជនកម្ចីក៏បានកើនឡើង​ពី​ ១៧៨.៤៦២ នាក់ រហូតដល់ ១៧៨.៤៩៦ នាក់។ លើសពីនេះ ទឹកប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បន្តកើនឡើងពី ៥១៨ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ ៥៤៤ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ខណៈដែលចំនួនអតិថិជនបាន កើនឡើងពី ១៨១.៣០៦ នាក់មក ១៩០.១២៨ នាក់ផងដែរ។

កំណើននេះអាស្រ័យដោយកត្តាចំបងចំនួនបួនរួមមាន ការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏ខ្ពស់របស់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ និង​បុគ្គលិក​ដើម្បីសម្រេចគ្រប់ផែនការ ការបង្កើតផលិតផលដ៏សម្បូរបែប​សមស្រប​តាម​តម្រូវការ​​ទីផ្សារ ការផ្តល់សេវាកម្មដែលមានភាពងាយស្រួលរហ័សទាន់ចិត្ត និងប្រកប​ដោយ​ទំនុកចិត្ត ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រង​ប្រតិ​បត្តិការ​​ល្អជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតាមប្រព័ន្ធ Oracle Financial System Flexcube។ មិនតែ​ប៉ុណ្ណោះ​​ទស្សនៈ “អតិថិជនជាអាទិភាពដំបូង” បានដក់ជាប់ក្នុង​​ចិត្ត​បុគ្គលិក ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ​ភីអិលស៊ី គ្រប់គ្នា​ដែលបាន​បង្កើត​បរិយាកាស​ល្អប្រសើរ​ក្នុងការ​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដល់អតិថិជន នៅគ្រប់សាខា របស់ធនាគារ។ ជាលទ្ធផលធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី​ អាចរក្សាអតិថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងកំណត់ត្រា​មួយគួរអោយកត់សំគាល់ ​និង​បាន​ក្លាយ​ជា​ធនាគារ​​ពាណិជ្ជដែលមានបណ្តាញប្រតិបត្តិការ​ធំជាងគេចំណាប់ថ្នាក់​លេខ២​ ក្នុងព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា។

យោងទៅតាមការកើនឡើងឥតឈប់ឈរនៃផលបត្រឥណទាន និងទឹកប្រាក់បញ្ញើ ​ធ្វើអោយ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិក ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ធនាគារ​នឹងអាច​បង្កើន​ផលប័ត្រឥណទាន និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន​បន្ថែម​ទៀត​នាខែបន្ទាប់។