អបអសាទរគំរប់ខួប​មួយឆ្នាំក្នុងការកម្លាយ​ខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជ​របស់ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណ​ដល់ភាគទុនិក ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាល ដៃគូរអាជីវកម្ម ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាពិសេសអតិថិជនរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រប្រតិបត្តិការ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ក្នុងពេលកន្លងមក ដែលនាំអោយអាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការបានដំណើរការទៅដោយរលូន និងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងគាប់ប្រសើរ។

យើងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ លោក លោកស្រី និងដៃគូអាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបាន សេចក្តីសុខ សុភ័កមង្គល និងសម្រេចបានជោគជ័យថ្មីៗក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មកុំបីខាន។